RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000619908BrafB-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase46837548468510652Ratn/aRegiongene