RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10003087MgmtO-6-methylguanine-DNA methyltransferase1191710980191937760Ratn/aRegiongene