RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000621785Gyg1glycogenin 12102611888102653916Ratn/aRegiongene