RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000620432Myogmyogenin135112645951129048Ratn/aRegiongene