RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001309113Hoxb13homeo box B13108116049881162777Ratn/aRegiongene