RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000620943Crymcrystallin, mu1174560423174575660Ratn/aRegiongene