RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000621347Myo5bmyosin Vb186803875968341568Ratn/aRegiongene