RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001592081Mpomyeloperoxidase107259445872608862Ratn/aRegiongene