RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001597047Pitpnc1phosphatidylinositol transfer protein, cytoplasmic 1109216355892428971Ratn/aRegiongene