RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000620058PolkDNA polymerase kappa22782222827882331Ratn/aRegiongene