RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000621165Mk1Mk1 protein161878081918783308Ratn/aRegiongene
9991303133Pgpep1pyroglutamyl-peptidase I161877056318782968Ratn/aRegiongene