chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 246791688 246791689 T G 13 GENIC homozygous 948969335 1 246791817 246791818 C G 3 GENIC homozygous 948969336