chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,246791688,246791689,T,G,13,GENIC,homozygous,948969335 1,246791817,246791818,C,G,3,GENIC,homozygous,948969336